officelist.pl

Regulamin korzystania z serwisu officelist.pl

I. Wstęp

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem officelist.pl

II. Definicje

Administrator – Brookfield spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360740, NIP 1132807119;
Baza danych - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości;
Klient – osoba odwiedzająca strony Portalu, która może przeglądać strony i Oferty bezpłatnie;
Ogłoszenie – ogłoszenie złożone przez Pośrednika dotyczące wynajęcia nieruchomości biurowej Wynajmującego, niebędące ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
Pobieranie danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych;
Portal – internetowy serwis działający pod adresem officelist.pl, prowadzony przez Administratora, zawierający Ogłoszenia;
Pośrednik – Brookfield spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pośrednicząca między Wynajmującym a Gościem w wynajmie nieruchomości biurowych określonych w Ofertach;
Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z serwisu officelist.pl;
Wynajmujący – właściciele nieruchomości biurowych, którzy udzielił Pośrednikowi zgody na wystawienie na Portalu Ogłoszenia dotyczącego wynajmu jego nieruchomości biurowej.

III. Postanowienia Ogólne
 1. Portal został utworzony w celu przedstawiania Ogłoszeń Wynajmujących. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać Klientom znalezienie odpowiedniego Ogłoszenia i informacji go dotyczących.
 2. Zawartość Portalu, w tym przeglądanie Ogłoszeń jest bezpłatne.
 3. Portal jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory.
 4. Materiały umieszczone na Portalu, w tym układ treści, elementy graficzne oraz ogólna kompozycja strony (tzw. layout), treść Ogłoszeń oraz dołączone do nich zdjęcia stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora i są utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy.
 5. Zakazane jest pobieranie informacji z Bazy Danych oraz z Portalu, w tym z Ogłoszeń i ich wtórne wykorzystywanie, naruszające słuszny interes Administratora wbrew ochronie wynikającej z przepisów prawa, w szczególności z ustaw określonych w punktach 3 i 4 powyżej.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnej oraz praw autorskich Administratora i do niewykorzystywania treści umieszczonej na Portalu w zakresie innym niż do własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz inne wykorzystywanie treści do celów komercyjnych jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych na stronach internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe umieszczone na stronach Portalu, za wynikające z tego tytułu ewentualne roszczenia osób trzecich oraz za ewentualne konsekwencje wynikające z przekierowania na witryny reklamowe.
 8. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych określa oddzielny dokument „Regulamin Prywatności”.
 9. Portal nie oferuje usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
IV. Zasady korzystania z Ogłoszeń
 1. Klient ma możliwość bezpłatnego zapoznania się z Ofertami zamieszczonymi w Portalu.
 2. W razie zainteresowania daną Ofertą Klient winien skontaktować się z Pośrednikiem telefonicznie, dzwoniąc pod numer podany na Portalu lub za pośrednictwem chatu, umożliwiającego tekstowy kontakt z Pośrednikiem.
 3. Treść Ogłoszeń oraz dołączone zdjęcia stanowią własność Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłącznego korzystania z Ogłoszeń.
V. Prawa i obowiązki Administratora
 1. Administrator dokłada wszelkich starań do poprawnego działania Portalu.
 2. Administrator ma prawo dokonywać zmian warunków funkcjonowania Portalu za uprzednią zmianą Regulaminu, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa lub służyć poprawie funkcjonowania Portalu.
 3. Administrator ma prawo do dokonania zmian sposobu działania Portalu, bez uprzedniej zmiany Regulaminu, jeżeli dotyczyć to będzie zmiany wyglądu Portalu, jego funkcji lub zawartych Ogłoszeń.
 4. Administrator nie odpowiada za czasową niedostępność Portalu spowodowaną usterkami technicznymi niezależnymi od Administratora.
 5. Administrator nie odpowiada za wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych, błędne funkcjonowanie Portalu, oraz za znajdujące się na stronie ewentualne wirusy.
VI. Prawa i obowiązki Pośrednika
 1. Pośrednik ma obowiązek aktualizowania bieżących Ogłoszeń.
 2. Prawa i obowiązki Pośrednika oraz jego odpowiedzialność związana z podpisaniem umowy najmu między Wynajmującym a Klientem regulują odrębne dokumenty i umowy.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu umieszczenia na stronie internetowej Portalu. Korzystanie przez Klienta z Portalu jednoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Dokonane zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia na Portalu.
 3. Funkcjonowanie Portalu oraz niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.